תקנון האתר

כללי

אתר אינטרנט זה ו/או אפליקציה זו (שניהם להלן:"הפלטפורמה"), של מעוז הגז איו"ש בע"מ (להלן: "מעוז הגז" או "החברה"), מוגש ללקוחותינו במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. יש לקרוא בתשומת לב תנאי שימוש אלה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים. עצם השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי שימוש אלה.
כל אדם הנכנס לפלטפורמה, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הצרכן"), מאשר בכך כי קרא את תנאי שימוש אלה, כי הינו מסכים להוראותיהם ולכך שתהליך הרכישה או ביצוע הפעולות יהיו כפופים לתנאים המפורטים בהם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה נגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או בעלי מניותיה.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בנוסף בכל מקום בו מנוסחים תנאי שימוש אלה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.
בפלטפורמה יהא הצרכן רשאי, באזור השירות, לשלם את חשבונות הגז המרכזי, לרכוש את המוצרים כהגדרתם להלן ולבצע פעולות נוספות לפי החלטת החברה מעת לעת.
הצרכן מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני. 

אספקת מוצרים שנרכשו באמצעות הפלטפורמה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לצרכן לא יהיו והוא מוותר על כל הטענות כלפיה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השירות המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע בפלטפורמה לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השירות המעודכנים.
החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות או איזה מהפעילויות בפלטפורמה, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
בתנאי שימוש אלה ובפלטפורמה, "מוצרים" – משמעם, המוצרים המופיעים בפלטפורמה ובתנאי שהם נמכרים מעת לעת בסניפי החברה ונמצאים במלאי.

החברה אינה מחוייבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בפלטפורמה. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים בפלטפורמה, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל ו/או להפסיק איזה מהשירותים ו/או הפעולות שניתן לבצע בפלטפורמה.

אופן הצגת המוצרים בפלטפורמה יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות בפלטפורמה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
במקרה בו אזל המלאי במוצר כלשהו לא תהא מחוייבת החברה לספקו, אף לאחר ביצוע הרכישה, ואף אם לא עודכנה רשימת המוצרים, ולצרכן לא תהא והוא מוותר על כל טענה או תביעה נגדה.

הרכישה

במסגרת הרכישה בפלטפורמה הצרכן יהיה רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות שאינן סיטונאיות. הקביעה האם הכמות הנרכשת הינה סיטונאית או לא תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
המחירים שיפורסמו בפלטפורמה הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הצרכן בפלטפורמה ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הצרכן בפלטפורמה ו/או מועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הצרכן. המחירים יהיו בתוקף עד למועד עדכון המחירים הבא.
בכל הנוגע למכירות המוצרים המתבצעות באמצעות הפלטפורמה, בין אם המוצרים המסופקים לצרכן נושאים תו מחיר ובין אם לאו, מחירי הפלטפורמה אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בחנויות או בפלטפורמות אחרות של החברה. יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על המוצר.
מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים בפלטפורמה, כאמור לעיל. המחירים לא בהכרח יושפעו ממבצעים ארציים שיתקיימו מעת לעת, ככל שיתקיימו, בסניפי החברה.

לשם ביצוע רכישה על הצרכן למלא פרטים מלאים.
התשלום באמצעות הפלטפורמה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד של הצרכן והמקובל על החברה. מובהר, כי אישור העסקה על ידי החברה מותנה, בין היתר, באישור העסקה על ידי חברת האשראי. הפניה לחברת האשראי על ידי החברה לא תבוצע בהכרח מיד עם מתן הפרטים ומילויים על ידי הצרכן, אלא יכול להתבצע אף לאחר מכן. מובהר, כי התשלום יבוצע בהתאם למחירים שיהיו בתוקף במועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. 

הצרכן מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לפלטפורמה נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה בפלטפורמות מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהצרכן מתבקש להקליד בשלב הכניסה. הצרכן לא יעביר לאחר את הסיסמא וחלה עליו חובה ואחריות לשמירת סודיותה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בפלטפורמה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
מובהר כי כל הרכישות ו/או אספקה כפופות להוראות כל דין, לרבות בנושאי בטיחות ולנהלי החברה.
מובהר כי מכירת חלק מהמוצרים ואישור העסקות מותנים בביקור מוקדם של טכנאי או מי מטעמה של החברה אצל הצרכן ואישורו.
תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי החברה בעת מועד ההזמנה.
על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים לצרכנים שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
הקלדה של הזמנה בפלטפורמה אפשרית בכל שעות היממה בכפוף לתקינות הפלטפורמה. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

מוקד 

הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה אפשרית באמצעות הטלפון בשעות פעילות המוקד בלבד, בטלפון *2530. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 48 שעות לפני מועד האספקה.
שעות הפעילות של המוקד הינן כדלקמן:
יום א' –ה' : 15:30 – 08:30.שעות הפעילות יכולות להשתנות על פי החלטת החברה.

מובהר בזאת, כי כל זמן שלא ימלא הצרכן את ההזמנה באתר פלטפורמה, לרבות את כל הפרטים הנדרשים, וכל זמן שלא נשלחה על ידי החברה הבקשה לביצוע העסקה לאישור חברת האשראי וכל זמן שלא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, ובכפוף למגבלות המלאי של המוצרים, אזי לא תתבצע העסקה ולא תכנס לתוקף.

אספקה

החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולצרכן לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
המוצרים יסופקו על ידי החברה תוך 21 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. במקרה בו לא הצליחה החברה מכל סיבה שהיא לתאם טלפונית עם הצרכן את מועד אספקת המוצרים, אזי יחשב יום העבודה ה – 21 ממועד אישור ההספקה על ידי חברת האשראי כמועד האספקה.

במקרה והצרכן או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, בין לאחר תאום מראש ובין ללא תאום מראש, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הצרכן, דהיינו הצרכן ביוזמתו ייפנה למוקד שירות מכירות מוצרים ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחוייב הצרכן בדמי שירות נוספים על פי התעריפים של החברה.
אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הצרכן מחובתו לשלם החברה בגין המוצר והאספקה. למען הסר ספק מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הצרכן בפלטפורמה ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה.

מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאיחור בהספקת המוצרים הנובע, בין היתר, עקב נסיבות שלא בשליטתה, לרבות אך לא רק, בעיות תקשורת, טלפוניה, מיחשוב, כח עליון, השבתות, תקלות בלתי צפויות, פעולות איבה, וכו'. עוד מובהר כי ההתחייבות להספקה מותנית באפשרות גישה לבית הצרכן ולכך שלא תהיינה בעיות ביטחוניות ובטיחותיות הכרוכות בהספקת המוצרים.
במקרה בו יש החברה בעיות גישה אל הצרכן מכל סיבה שהיא יהא הצרכן רשאי לאסוף את המוצרים בעצמו.
אם אין אפשרות החברה לבצע את העסקה תהא רשאית החברה לבטל את העסקה ולהחזיר את הכסף לצרכן ללא שיהיו לו כל טענה ו/או תביעה.

החזרת מוצרים

על הצרכן לבדוק אם תכולת המשלוח מתאימה להזמנה עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו אלקטרונית ו/או בעת האספקה, ללא שיפגום באריזה.
במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הצרכן לעניין המוצרים המסופקים, על הצרכן להודיע על כך למוקד הטלפוני התוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. המוקד יתאם עם הצרכן את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הצרכן, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
החזרת מוצרים ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

מעת לעת יימכרו מוצרים בפלטפורמה במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
המבצעים הנערכים בפלטפורמה הינם במסגרת מכירות הפלטפורמה בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת מעוז הגז. החברה לא תהא מחוייבת למכור, במסגרת הפלטפורמה, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות החברה. כמו כן מבצעים שיתנהלו בפלטפורמה לא יחייבו את החברה ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.
במידה החברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר פלטפורמה, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצויין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

ביטול/שינוי הזמנה

צרכן רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר 48 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.                                                                                             
ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות מכירות מוצרים בלבד.
החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך לצרכן הודעה 24 שעות ומעלה לפני מועד האספקה.
הצרכן יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים באמצעות פנייה למוקד הטלפוני וזאת עד ארבעה עשר ימים לאחר אספקת המוצר.
יודגש כי זכות הצרכן להחזרת מוצר וזכות הצרכן לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

אחריות

החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בפלטפורמה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הצרכן ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע בפלטפורמה על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לפלטפורמה ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו.

הצרכן ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

הצרכן פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לפלטפורמה.
החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לפלטפורמה, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. כמו כן, החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני, מעשה או מחדל של ספק או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או עילות אחרות שאינן בשליטתה של החברה.
החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לפלטפורמה, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי שירותים אחרים לפלטפורמה.

החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בפלטפורמה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הצרכן.
החברה והצרכן מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת הפלטפורמה, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של הפלטפורמה, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותה; שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק בפלטפורמה ו/או פעילות השרת/ים מהם היא פועלת.
החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט לעיל.
בעשותך שימוש בפלטפורמה זו הינך מצהיר, כי ידוע לך כי הפלטפורמה עשויה לחוות תקלות מעת לעת עקב כשלים טכנולוגיים ואחרים, בין אם הם קשורים לחברה ובין אם הם קשורים בצד ג' כלשהו, והיא עשויה להיות שלא זמינה, גם ללא הודעה או התראה מוקדמת ואף לפרק זמן לא ידוע. לצרכן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה בעניין זה. 
בעשותך שימוש בפלטרומה זו, הינך מסכים, כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אליך באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר לצרכן מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.

במידה והצרכן מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב לדוא"ל maozhagasayosh@gmail.com .

החברה, בכפוף להוראות כל דין, תהיה רשאית להשתמש בפרטים שהצרכן מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הצרכן בפלטפורמה לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הצרכן, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הצרכן. הצרכן מתחייב שלא לנקוט צעדים כנגד החברה בקשר לכך.
הקניין הרוחני בפלטפורמה ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות בפלטפורמה, לרבות עיצוב הפלטפורמה, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול בפלטפורמה ("תכולת הפלטפורמה"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת הפלטפורמה, ואין בעצם הכניסה לפלטפורמה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת הפלטפורמה ו/או בחלק ממנה. שמות מעז הגז, מעוז הגז איו"ש, ושם הדומיין של הפלטפורמה, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לפלטפורמה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לצרכן ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. אין לעשות כל שימוש בתכולת הפלטפורמה ללא היתר מראש ובכתב מאת החברה.

דילוג לתוכן